ลักษณะทั่วไป ของอาชีพสถาปนิกคืออาชีพการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไป ของอาชีพสถาปนิกคืออาชีพการออกแบบอาคารประเภทต่างๆ สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ชื่อและระดับของตำแหน่ง ลักษณะของการประหยัดและงดงาม
ในธรรมนองเดียวกันต้องมุ่งให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ช้อาคารนั้นๆทั้งในทางศิลปะและเทคนิคนำมารวมกัน
ประกอบกับต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานความเป็นอยู่และความต้องการของบุคคลในระดับต่างๆของสังคม
รวมทั้งระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของชาติด้วย
งานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะการบริการเป็นส่วนใหญ่
ทั้งการบริการลูกค้าเป็นรายๆและการบริการแก่สังคมโดยรวมการออกแบบสิ่งต่างๆออกมา
สถาปนิกจะต้องคำนึงถึงความพอใจของผู้อื่นเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอาคารบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้ก็เพื่อให้คนอื่นได้ใช้อย่างมีความพึงพอใจมีความสะ
ดวกสบายและให้เกิดความสวยงามแก่สังคม

ขั้นตอนการทำงาน
1. บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าเพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.ออกแบบคำนวณแบบ
3.คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหางาน
4. เตรียมแบบและส่งแบบที่ว่าโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา
5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้วิศวกรทำการก่อสร้าง
6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุตามแบบที่วางไว้ในเงื่อนไขสัญญา
7. ให้คำปรึกษาแก่วิศวกรและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและคำนวณของวิศวกร
8. วางแผนและควบคุม

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ ลักษณะทั่วไป
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการในการออกแบบ
และมีความสามารถในการวาดภาพเพื่อสื่อความคิดในใจออกมาเป็นรูปธรรมได้พอสมควร
2.มีความสามารถในการประยุกต์ที่ดีนำเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
วิทยาการและเทคโนโลยีมาผสมผสานกันอย่างสอดคล้องได้
3.มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกตและประณีต
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อผสานงาน
5.มีความสนใจในเรื่องการประดิษฐ์ตกแต่งและออกแบบ
6.มีความละเอียดอ่อนพอที่จะเข้าใจความต้องการของคนอื่นโดยเฉพาะเจ้าของงาน
7.มีความเข้าใจและลึกซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรมเพราะศิลปะที่อยู่ในเทคนิควิทยาการสร้างงานประเภทนี้เป็นการสะท้อนออกของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้วย

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้คือ
สถาปนิก 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
สถาปนิก 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
สถาปนิก 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
สถาปนิก 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
สถาปนิก 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สถาปนิก 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สถาปนิก 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ลักษณะทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 3

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษารายละเอียดเพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ และการผังเมือง ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความสามารถในการควบคุมการก่อสร้าง
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง ซึ่งต้องใช้ความรู้และความชำนาญงานค่อนข้างสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถาปนิก
ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานค่อนข้างสูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่ง ต่อเติมอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับผังเมือง เป็นต้น ทำรูปจำลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง ออกแบบ แก้ไข ดัดแปลง อาคารและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดพร้อมสิ่งก่อสร้าง กับทำรูปจำลองผังเมือง ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 ข้อ 2

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับสถาปนิก 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด

2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ ของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานสูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ควบคุม ตรวจสอบ การออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบและออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อนุสาวรีย์ พระอุโบสถ วิหารและอาราม ต่าง ๆ และการผังเมือง ฯลฯ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่จะออกแบบ เช่น ลักษณะพื้นที่ที่จะก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ออกแบบอาคารที่ยาก ๆ ด้วยตนเอง ดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งไทยและสากล ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 4 ข้อ 2

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับสถาปนิก 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนงานของเทศบาล

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรมและการผังเมือง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผู้ชำนาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมและการผังเมืองในลักษณะผู้ชำนาญการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และเขียนแบบอาคารเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม ให้แนวทางแก่สถาปนิกและวิศวกรเพื่อออกแบบอาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสม และตามความประสงค์ของแต่ละงาน ตรวจพิจารณาและแก้ไขการออกแบบและการคำนวณโครงสร้าง ตรวจและควบคุมการออกแบบ ตกแต่งภายในอาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นต้น ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยตนเองในกรณียุ่งยาก หรือเป็นงานมีที่งบประมาณสูง พิจารณาค้นคว้าเพื่อการออกแบบอาคารให้เหมาะสมตามสภาพต่าง ๆ ตรวจและพิจารณาลงนามรับรองแบบอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น แบบอาคารโรงเรียน โบสถ์มาตรฐาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับสถาปนิก 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Speadsheet)

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการด้านวางผังและออกแบบหรือด้านวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงามเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมตามประเภทลักษณะ รวมถึงการดัดแปลงและซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความยุ่งยาก ตรวจพิจารณาให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณโครงสร้างเพื่อให้เกิดผลดีต่องานสถาปัตยกรรม ศึกษาและพิจารณาเพื่อกำหนดหรือเสนอแนะงานด้านสถาปัตยกรรมให้แผนงานและโครงการนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้าง หรือประเมินผลการก่อสร้าง รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การก่อสร้างดำเนินไปตามรูปแบบ รายการข้อกำหนด และหลักวิชาการ สำรวจศึกษา วิเคราะห์ การกำหนดรูปแบบและกำหนดรายการการก่อสร้าง การควบคุม การซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาโบราณวัตถุ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ปรับปรงหรือประยุกต์งานด้านวิชาการสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานวิธีการ ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและ แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับสถาปนิก 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีความเชียวชาญในหน้าที่

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานวิชาการสถาปัตยกรรมในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการด้านวางผังและออกแบบหรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ สวยงาม เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อม ตามประเภทลักษณะงาน ดัดแปลง ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยตนเองในกรณีที่มีความยุ่งยาก ตรวจ พิจารณาให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ การคำนวณโครงการสร้าง เพื่อให้เกิดผลดีต่องานสถาปัตยกรรม ศึกษาและพิจารณาเพื่อกำหนดหรือเสนอแนะงานสถาปัตยกรรม ให้แผนงานและโครงการนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้าง หรือประเมินผลการก่อสร้างรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ข้อกำหนดและหลักวิชาการ สำรวจศึกษาวิเคราะห์การกำหนดรูปแบบ และกำหนดรายการก่อสร้าง ควบคุมซ่อมแซมหรือ

บำรุงรักษาโบราณวัตถุ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ปรับปรุง หรือประยุกต์งานด้านวิชาการสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับสถาปนิก 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

ชื่อตำแหน่ง สถาปนิก 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานสถาปัตยกรรม โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานวิชาการสถาปัตยกรรมในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ให้บริการด้านวางผังและออกแบบหรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ สวยงาม เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อม ตามประเภทลักษณะงานดัดแปลง ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยตนเองในกรณีที่มีความยุ่งยาก ตรวจ พิจารณาให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ การคำนวณโครงการสร้าง เพื่อให้เกิดผลดีต่องานสถาปัตยกรรม ศึกษาและพิจารณาเพื่อกำหนดหรือเสนอแนะงานสถาปัตยกรรม ให้แผนงานและโครงการนั้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้าง หรือประเมินผลการก่อสร้างรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ข้อกำหนดและหลักวิชาการ สำรวจศึกษาวิเคราะห์การกำหนดรูปแบบ และกำหนดรายการก่อสร้าง ควบคุมซ่อมแซม
หรือบำรุงรักษาโบราณวัตถุ ดำเนินการศึกษาค้นคว้า ปรับปรุง หรือประยุกต์งานด้านวิชาการสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐาน วิธีการ ทฤษฎี หรือกฎเกณฑ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานสถาปัตยกรรม เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการด้านสถาปัตยกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก 3 หรือสถาปนิก 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ลักษณะทั่วไป

Evie

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *