ก่อนจะสร้างบ้านด้วยตัวเอง ควรมีฝีมือช่างดีๆคอยช่วย

ฝีมือช่าง

ฝีมือช่าง

ฝีมือช่าง บ้านที่ปลูกสร้างได้อย่างสวยงามมีความประณีตรียบร้อยย่อมจะเป็นที่รึงตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็นหรือผู้มาเยือน และสร้างความสุข

ความภูมิใจให้แก่เจ้าของบำานหรือผู้อยู่อาศัย การสร้างบ้านแต่ละหลังจำเป็นต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค และศิลปะควบคู่

กันไป หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งคือ ต้องมิทั้งศาสตร์ และศิลปิผสมผสานอยู่ด้วยกัน บ้านที่ขาตประณีตศิลป์ ในการปลูกสร้าง อาทิ้

การปูกระเบื้อง ที่ไม่ได้แนว หรือเว้นห้องห่างเกินไปการก่อผนังที่ไม่ใด้จาก หรือผนัง มีลักษณะเป็นคลื่นเป็นลอน การทำร่อง

ประตู หรือหนำาต่างใหญ่เกินไป การติดตั้ง ดวงโคมเยง หรือไม่ใด้แนว เป็นต้น จริงอยู่ถึง แม่ว่าสิ่งเหล่านี้ จะยังคงสามารถ ใช้

งานใด้ แต่บ้านที่ใด้ก็ ไม่อาจรียกได้ว่าเป็น บ้านที่สบูณ์รียบร้อย ทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัย อาจจะยังมีความขัดข้อง

ใจแฝงอยู่

 

การป้องกันปัญหาเหล่านี้เจ้าของบ้นสามารถทำได้โตยการหาโอกาสศึกษาจาก ตัวอย่างบ้านที่ปลูกเสร็จแล้วหลายๆหลังแล้ว

นำมา เปรียบเทียบกัน และปรึกษากับผู้รับเหมาถึงรายละเอียดต่างๆในจุดที่ต้อ องการ เพื่อให้การปลูกสร้างบ้านกระทำอย่าง

ระมัตระวังยิ่ง ขึ้ซึ่งจะช่วยแก้หรือลดปัญหาเหล่านี้ใด้ ถ้ปล่อยใหปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงคิดแก่ไขภายหลังก็อาจจะเหลือวิธี

แก้ปัญหาเพียงวิธีเดียว เท่านั้นนั่น คือ การทำใจให้ยอมรับสภาพบกพร่องที่เกิดขึ้น

ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อ เป็นแนวทางให้ได้ทราบว่า บำนที่ดีหรือบ้นที่มีคุณภาพดีควรจะมีคุณสมติอย่างไร บ้านที่ดีเกิด

จาก องค์ประกอบ อะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้อ่านมองเห็นภาพของการปลูกสร้างบ้านได้กว้างขึ้น และ

เพื่อเป็นแนวทาง พิจารณาถึง ความต้องกร ของแต่ละคนว่าต้องการจะได้บ้านอย่างร และทำอย่างไรจึงจะได้ผลตามที่ต้องการ

นั้น เพราะการปลูกบ้น หรือ ซื้อบ้าน แต่ละหลั่งอาจจะหมายถึงการใช้เงินทองที่เก็บสะสม มาทั้งชีวิต และบ้านก็อาจเป็น

ถารวัตถุอันมีค่าที่จะอยู่กับราไปตราบ ชั่วชีวิต ฉะนั้นการเรียมการให้พร้อม และเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เท่าที่โอกาส

จะอำนวยย่อมจะช่วยให้บ้านอันมี คำาเสร็จสมบูรณ์ และได้ผลดั่งใจปรารถนา สถาปนิก

Evie

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *